www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Данък върху разходите


  Кои разходи се облагат с окончателен данък? Кои от облагаемите с окончателен данък разходи могат да се освободят от облагане? Данъчна ставка. Задължени лица. Деклариране и внасяне на данъка.

Данък върху разходите

Кои разходи се облагат с окончателен данък?

С окончателен данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
• представителните разходи, свързани с дейността;
• социалните разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол, включително вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот";
• разходите за ваучери за храна;
• разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.
    
Кои от облагаемите с окончателен данък разходи могат да се освободят от облагане?

При наличие на определени условия, заложени в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) могат да се освободят от облагане следните разходи:
• социалните разходи за вноски (премии) за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване и за застраховки "Живот" - в размер до 60.00 лв. месечно за всяко наето лице;
• социалните разходи за ваучери за храна, когато са в размер до 60.00 лв. месечно на всяко наето лице;
• социалните разходи за транспорт на работници и служители и лицата, наети по договор за управление и контрол от местоживеенето до местоработата и обратно.

Данъчна ставка:

• 10% върху разходите.

Задължени лица:

• данъкът върху представителните разходи и данъкът върху разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност, се заплащат от лицата, които подлежат на облагане с корпоративен данък;
• данъкът върху социалните разходи, предоставени в натура се заплаща от работодателите или възложителите по договори за управление и контрол.
   
Деклариране и внасяне на данъка:

• Данъкът върху разходите сe декларира в подаваната годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО. Внася се до 15-о число на месеца, следващ месеца, в който е начислен разходът.