www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Корпоративен данък


  Кой попада в обсега му? Данъчна ставка. Данъчно непризнати разходи. Срокове за плащане. Деклариране на данъка.

Корпоративен данък

Кой попада в обсега му?

• местни юридически лица;
• чуждестранни юридически лица извършващи стопанска дейност в страната, чрез място на стопанска дейност.

Данъчна ставка:

• 10% върху формираната облагаемата печалба.

Данъчно непризнати разходи:

• разходи, които не са документално обосновани;
• разходи, несвързани с дейността на дружеството;
• разходи, извършени в полза на трети лица;
• разходи за глоби и лихви, поради нарушаване на нормативен акт;
• други разходи, посочени изрично в ЗКПО.

Срокове за плащане:

• 31 март на следващата година;
• авансово - месечно или на тримесечие, в зависимост от това дали са изпълнени определени условия, заложени в ЗКПО.

Деклариране на данъка:

• в срок до 31 март всяко местно или чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност на територията на Република България е длъжно да подаде годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО.