www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Данък дивидент


  Кой попада в обсега му? Необлагаеми доходи от разпределение на дивидент. Данъчна ставка. Кой удържа данъка и в какъв срок го плаща?

Данък дивидент

Кой попада в обсега му?

С окончателен данък се облагат доходите от дивиденти, начислени в полза на:
• български или чуждестранни физически лица от източник в Република България;
• местни физически лица от източник в чужбина;
• чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
• местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.

Не се облага с данък:

• доходът от дивиденти, разпределени на чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейската общност или на друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

Данъчна ставка:

• 5%

Кой удържа данъка и в какъв срок го плаща?

• Когато дивидентът произхожда от чуждестранно търговско дружество, данъкът се внася от местното физическо лице, придобило дохода, в срок до 15-то число на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода;
• когато дивидентът е начислен от местно търговско дружество, данъкът се начислява и внася от това дружество, в срок до края на месеца следващ месеца на вземане на решение за разпределяне на дивидент.