www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

За нас


За нас
 

Акаунтинг Адвайзърс e създадена от екип специалисти с дългогодишен стаж и доказан опит в областта на счетоводните услуги и финансовите консултации. 

Работим с избрани клиенти, сред които местни и чуждестранни компании, консултираме физически лица и такива упражняващи свободни професии.

Държим на високия професионализъм в работата си, чрез прилагането на добри практики, съобразени със счетоводните стандарти и спецификата в дейността на всеки наш клиент. Предлагаме изрядно администриране и навременна информация за промените в данъчното законодателство, стриктно съблюдаваме спазването на нормативната база.

Клиентите ни получават навременна и надеждна информация за финансовото състояние на бизнеса си, както и насока за повишаване на ефективността и оптимизиране на стопанската си дейност.

Акаунтинг Адвайзърс поставя на първо място работата на принципа на превантивност, чрез предварителен и систематичен анализ на документацията, в допълнение гарантира качеството на своите услуги чрез изградена надеждна система за последващ контрол.

Базираме работата си на осем основни принципа, които са гарант за успешно ръководене и функциониране на организацията ни:
• насоченост към клиента;
• лидерство;
• приобщаване на хората, работещи в нея;
• процесен подход;
• системен подход за управление;
• непрекъснато подобряване на качеството на предоставяните услуги;
• вземане на решение, основано на факти;
• взаимноизгодни отношения с клиентите.