www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Данък при източника


  Кои доходи са облагаеми? Данъчни ставки. Срокове за внасяне. Деклариране и внасяне на данъка.

Данък при източника

Кои доходи са облагаеми?

Доходи на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, като:
• доходи от дивиденти и ликвидационни дялове; 
• доходи от финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините;
• лихви, в това число лихви, съдържащи се във вноските по финансов лизинг;
• доходи от наем или друго предоставяне за ползване на движимо имущество;
• авторски и лицензионни възнаграждения;
• възнаграждения за технически услуги;
• възнаграждения по договори за франчайз и факторинг;
• възнаграждения за управление или контрол на българско юридическо лице;
• доходите от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество. 

Данъчни ставки:

• 5% за доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;
• 10% за всички останали доходи.

Приложими са разпоредбите за избягване на двойно данъчно облагане.

Срокове за внасяне:

• до края на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода;
• в три месечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода, ако получателят на дохода е местно лице на държава с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Деклариране и внасяне на данъка:

• от местно лице платец на дохода;
• от получателят на дохода, в случай че платецът на дохода не е данъчно задължено лице, както и в случаите на изплатени доходи от:
- финансови активи и от сделки с финансови активи, издадени от местни юридически лица, държавата и общините;
- изплатени доходи от недвижимо имущество или от сделки с недвижимо имущество.