www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Данък добавена стойност


  Кои лица попадат в обсега му? Видове доставки по ЗДДС. Данъчни ставки. Регистрация по ЗДДС. Деклариране и внасяне на данъка.

Данък добавена стойност

Кои лица попадат в обсега му?

• местни юридически лица;
• чуждестранни юридически лица, извършващи дейност на територията на страната;
• местни и чуждестранни физически лица, извършващи дейност на територията на страната.

Видове доставки по ЗДДС:

• облагаеми;
• необлагаеми;
• освободени.

Данъчни ставки:

• 20% за сделки в страната;
• 7% за туристическите услуги;
• 0% при износ и сделки с държави от ЕО.

Регистрация по ЗДДС – задължителна или по избор:

• юридическите лица са задължени да се регистрират по ЗДДС в следните случаи:
- реализират облагаем оборот от сделки с място на изпълнение на територията на Република България в размер на 50 000.00 лв. за последните 12 календарни месеци.
- реализират вътреобщностни придобивания на територията на Република България в размер на 20 000.00 лв. за календарната година.
- реализират дистанционни продажби в Република България, на стойност надхвърляща
70 000.00 лв. за календарната година.
• юридическите лица, които не отговарят на условията за задължителна регистрация по ЗДДС, имат право да се регистрират доброволно.
• физически лица, които реализират доход от извършени услуги (различни от положен труд по трудово правоотношение или по договор за управление и контрол) на територията на Република България, на стойност над 50 000.00 лв. за последните 12 календарни месеца са задължени да се регистрират по ЗДДС.

Деклариране и внасяне на данъка:

• Регистрираните по ЗДДС лица декларират дължимия данък месечно с подаване на справка декларация по ЗДДС. Декларацията се подава в срок до 14-то число на следващия месец, като в същия срок лицето следва да внесе дължимия данък.