www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Данък върху доходите на ФЛ


  Кой попада в обсега му? Кое лице е местно? Данъчна ставка. Кои доходи са облагаеми? Деклариране на дължимия данък.

Данък върху доходите на физически лица - ДДФЛ

Кой попада в обсега му?

• местните физически лица;
• чуждестранни физически лица.

Кое лице е местно?

• физическо лице с постоянен адрес в Република България;
• физическо лице, пребиваващо на територията на Република България повече от 183 дни през всеки 12-месечен период;
• физическо лице изпратено в чужбина от българската държава, от нейни органи и/или организации, от български предприятия и членовете на неговото семейство;
• физическо лице, чийто център на жизнени интереси се намира в Република България (т.е. когато интересите на лицето са тясно свързани с Република България - семейството, собствеността, мястото, от което лицето осъществява трудова, професионална или стопанска дейност и мястото, от което управлява собствеността си).

Данъчна ставка:
 
• 10% върху формирания облагаем доход.

Кои доходи са облагаеми?

• доходи от трудови правоотношения;
• доходи от стопанска дейност като едноличен търговец;
• доходи от друга стопанска дейност;
• доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество;
• доходи от прехвърляне на права или имущество;

Доходите биват парични и непарични.

Българските местни лица са данъчно задължени за световния си доход, докато чуждестранните физически лица са данъчно задължени само за дохода, с източник от Република България.

Деклариране на дължимия данък:

•  Задължените лица декларират дължимия за годината ДДФЛ с подаване на данъчна декларация не по-късно от 30 април на следващата година.