www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Услуги » Допълнителни услуги


 

Други услуги за юридически лица:

• Изготвяне и подаване на:
- декларация за придобит недвижим имот;
- декларация за придобито МПС;
- тримесечни статистически форми към НСИ, ако фирмата е попаднала в статистическа извадка;
- документи за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
- молби за издаване на различни видове удостоверения от държавните институции –
удостоверение за актуално състояние, удостоверение за наличие и липса на данъчни задължения и др.;
• Деклариране на получени заеми от чужбина пред БНБ;
• Изготвяне и подаване в БНБ на тримесечни справки:
- отчет за финансовите кредити между местни и чуждестранни лица – СПБ 4;
- отчет за вземанията на местни лица от чуждестранни лица – СПБ 6А;
- отчет за задълженията на местни лица към чуждестранни лица – СПБ 6Б;
- отчет за извършените преки инвестиции в чужбина – СПБ 7;
• Подготвяне на документи в on-line банкирането на фирмата без подписване на плащането;
• Събиране на документи от офиса на клиента или от обслужващите банки;
• Съдействие по сключване на договор със Служба по трудова медицина;
• Подготвяне на документи, необходими за кандидатстване за банков кредит или финансов лизинг;
• Публикуване на годишни финансови отчети в Търговски Регистър;
• Изготвяне на заповеди, молби, заявления, декларации и други документи, необходими на дружеството.