www.accounting-advisors.com info@accounting-advisors.com
Accountin Advisors - Счетоводна къща Accountin Advisors - Счетоводна къща
 
 
Accountin Advisors - Счетоводна къща
 

Услуги » Абонаментни услуги


 

Акаунтинг Адвайзърс предлага счетоводство на малки, големи и средни компании. Изрядното фирмено счетоводство, гарантира успех за вашия бизнес.  Ние предлагаме:

Счетоводни услуги

• Изготвяне на счетоводна политика и индивидуален сметкоплан;
• Текущо счетоводство, в съответствие с изискванията на българското законодателство и Международните Счетоводни Стандарти;
• Изготвяне и подаване на месечни справки декларации по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
• Изготвяне и подаване на месечни VIES декларации, съгласно изискванията на ЗДДС;
• Проверка за дължими месечни данъци, изчисляване и подготвяне на платежни документи за превода им;
• Изготвяне на периодични счетоводни справки, отразяващи текущия финансов резултат на дружеството;
• Изготвяне на месечни и периодични справки за дейността на клиента, отразяващи складови наличности, движения по определени счетоводни сметки, разчети с търговски контрагенти и финансови институции (банки, застрахователни дружества, лизингови дружества и т.н.);
• Изготвяне на месечни и периодични отчети по конкретно зададена форма от клиента, съдържащи необходимата информация за анализ на определени фирмени показатели;
• Изготвяне на отчети и справки на английски език;
• Годишно приключване на фирми;
• Представителство пред данъчните органи във връзка с назначени проверки или ревизии.

Заплати и осигуровки

• Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
• Изготвяне на допълнителни споразумения към трудови договори;
• Изготвяне на документи за прекратяване на трудови договори;
• Изготвяне на удостоверения, служебни бележки, длъжностни характеристики, сметки за изплатени суми и други документи касаещи персонала;
• Поддържане на трудови досиета на служители;
• Подготвяне и подаване в НАП на уведомленията по чл.62 от КТ за новоназначени, преназначени или напуснали служители;
• Изготвяне на ведомости за заплати и фишове към тях;
• Изготвяне на платежни документи за превод на дължими месечни осигуровки и данък върху доходите на физически лица;
• Обработка на болнични листове и подаване в НОИ;
• Подаване на информация за осигурените лица - Декларации Образец 1 и 6;
• Изготвяне на справка за полагаем и ползван платен годишен отпуск от служителите;
• Изготвяне на справка за разходите на фирмата за трудови възнаграждения и осигуровки по отдели;
• Изготвяне на справка за разходите за трудови възнаграждения и осигуровки на английски език;
• Представителство пред осигурителните и данъчни органи във връзка с назначени проверки или ревизии.